೨೦೨೧ ಪೇಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಶ್ರೀಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾವುಲ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ೧೭ ನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ

೨೦೨೧ ಪೇಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಶ್ರೀಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾವುಲ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ೧೭ ನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *