ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಹೆಗಡೆಯವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ E-Journal ನ ಮುಖಪುಟದ ಚಿತ್ರ.

विद्वान् गणपति कुप्पय्य हेगडे महाभागानां जन्मशताब्दि निमित्तेन अस्माभिः “ई-जर्नल्” (E-Journal)
रूपेण प्रकटितायाः (Centenary Commemoration Volume) विशेषसञ्चिकायाः मुखपृष्ठम् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *