Advisory Committee

 1. S. Shreenivase Adige, Retd. Jotisha Shastra Prof. and Panchanga Karataa,Punatavasu” Saligrama-576225 Udupi, Karanataka Ph No: 09448842783
 2. K. N. Bailkeri, Retd, Principal, B, ED College, Hegde, Kumta, Karanatake Ph: 09448148921
 3. V. G. Hegde Gudge, Principal, Samskrita College, Subramanya, Surkatte, Honnavara-581334 Karanataka, Ph: 9448252841
 4. V. K. Hampiholi, Principal, Dr. A. V. Baliga College of Arts and Science, Kumata (N. K) Karanataka- 581334 Ph: 09986205192.
 5. R. R. Shastri, Soori, HOD Sanskrita, SDM College, Honnavara 581334 Karanataka Ph: 09481052263
 6. N. Laxminarayana Bhat, Alankar Dept. Samskrita College, Udupi 576101, Karanataka, Ph: 09481750414
 7. Viroopaksha V. Jaddipal, Associate Professor, Dept. of Research @ Publications, Rashtriy Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, 517507 Andhra Pradesh Ph: 09440002813.
 8. Shankar N. Bhat, Baligadde, Dept. of Advaita Vedanta Shastra, Samskrita College, Surnavalli, Sirsi 581336 Karanatake. Ph: 09448960871.
 9. Venkatraman Hegde, HOD Dharma Shastra, Govt. Maharaja Samskrita College, Mysore 570024 Karanataka. Ph: 09480476144.
 10. U. G. Shastri, Samskrita Dept. Dr. A. V. Baliga College of Arts and Science Kumta 581343 Karanataka Ph: 09449992160.
 11. G.L. Hegde , Kannada, Dept. Dr. A. V. Baliga College of Arts and Science, Kumta 581343 Karanataka Ph: 09448441190.
 12. Pandit Ramesh Vardhan, Athrva Veda Vidwan, M. V. V.V. P . Marshai Nagar 201304, Noida, Goutambudda Nagar Uttar Pradesh Ph: 09899303528 (Awarded by Uttara Pradesh Samskrita Samsthana, Uttra Pradesh Govt. with Veda Pandata Puraskara and Academic council Member of Maharashi  Vedic University, Bramhasthan, M. P. India.