Chief Editor :

  • Dr. Gopalkrishna Hegde. Jyotishshastra & Dharmashastra Vidwan, # 158,  “Gouri Kripa”,    Kalkod Road, HEGDE-581330, Tq : Kumta, Dist : Uttarakannada, Karnataka

 

Editors :

  1. Dr. Viropaksha V. Jaddipal, Asst. Prof., Dept. of Research & Publications, Rashtriya Sanskrit

Vidyapeetha, Tirupati-517507, Andhra Pradesh,

Mobil :  +91 9440002813, Email  : [email protected]

  1. Dr. Shankara Nagesha Bhat, Baligadde, HOD, Dept. of Advaita Vedanta Shastra, Samskrita

College, Swarnavalli Matha, Post : Mathadevala, Tq: Sirsi, Dist : Uttarakannada, Karnataka  Landline : 08384-279477, Mobil  : +91 9480954301, Email :

  1. Dr. Nagapati Bhat, Emmegundi, Asst. Prof., Naveennyaaya Shastra, Samskrita College,  

       Subrahmanya, Post : Surakatte-581334,  Tq: Honnavara, Dist : Uttarakannada, Karnataka

Landline : 08387-279864, 279933,  Mobil : +91 9481871482, Email :

  1. Dr. N. Laxminarayana Bhat, Principal, SMSP Samskrita College, Udupi-576101, Karnataka

Landline :                           Mobil : +91 9481750414,   Email :

  1. Prof. Ramachandra N. Bhat, Principal, Samskrita College, Ummachagi-581347,

       Tq: Yallapura, Dist : Uttarakannada, Karnataka

Landline :                            Mobil : +91 9480019152,  Email :

  1. Dr. Umesha G. Shastri, HOD, Dept, of Sanskrita, Dr. A.V.Baliga College of Arts & Science,

       Kumta-581343, Tq : Kumta, Dist : Uttarakannada, Karnataka   

       Landline : 08386-260391, Mobil : +91 9449992160   Email : [email protected]

  1. Dr. G. L. Hegde, HOD, Dept, of  Kannada, Dr. AVBaliga College of Science & Arts, Kumta-  

       581343, Tq : Kumta, Dist : Uttarakannada, Karnataka,

       Landline : 08386-220454, Mobil  : +91 9448441190,  Email : [email protected]

  1. Dr. Venktramana Hegde, HOD, Dept. of Dharmashastra, Govt. Maharaja Samskrita College,

Mysore-570024, Karnataka,

Mobil : +91 9480019152,  Email  :

  1. Pandit Ramesh Vardhan, Atharva Veda Vidwan, # 9, Janakapuri, Post: Maharshi Nagar  

     (Salarpur) 201304, Noida, Goutambudha Nagar, Uttara Pradesha,

      Mobil : +91 9899303528, Email  : [email protected]

(awarded by Uttara Pradesha Samskrita Samsthana, Uttara Pradesha Govt. with Veda Pandita Puraskara in 2002 and Academic council member of Maharashi Vedic University, Bramhasthana, Madhya Pradesha)